LEXISLACIÓN

Orde do 10 de marzo de 2015, pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control. (DOG 11/03/15)

Real Decreto 1075/2014, do 19 de decembro, sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre a xestión e control dos pagamentos directos e dos pagamentos ao desenvolvemento rural. (BOE 20/12/14)

Real Decreto 1076/2014, do 19 de decembro, sobre asignación de dereitos de réxime de pagamento básico da Política Agrícola Común. (BOE 20/12/14)

Real Decreto 1077/2014, do 19 de decembro, polo que se regula o sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas (SIXPAC). (BOE 20/12/14)

Real Decreto 1078/2014, do 19 de decembro, polo que se establecen as normas da condicionalidade que deben cumprir os beneficiarios que reciban pagamentos directos, determinadas primas anuais de desenvolvemento rural, ou pagamentos en virtude de determinados programas de apoio ao sector vitivinícola. (BOE 20/12/14)

Orde AAA/544/2015 do 30 de marzo, pola que se establecen os coeficientes de repartición a utilizar para o cálculo do valor inicial dos dereitos de pagamento básico para realizar a primeira asignación de dereitos na campaña 2015 no caso de que o agricultor declare superficie en máis dunha rexión. (BOE 1/04/15)

2015 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos