AGROAMBIENTE E CLIMA

Submedida

Compromisos

Axuda

Manexo sostible

 de pastos

  Xestión sostible

de pastos (para carne, ovellas, cabras,etc, e tamén leite, especialmente as de leite que teñan previsto pasar a carne)

≥  10 Ha de superficie forraxeira indemnizable

(NON computan as superficies de uso común)

0,7 – 2 UGM/Ha

Manter as Ha comprometidas (non as parcelas concretas) 5 anos.

Permítese tolerancia dun 10%

Non implantar cultivos en superficies con pendentes > 10%, agás para establecer pasteiros ou rexenerar o pasto.

Manter actualizado un caderno de explotación co rexistro das actuacións de pastoreo.

  Millo ≤ 20% da superficie forraxeira

Pastorear ≥ 70% prados e pastos permanentes

120 €/Ha de pasto (PS)

36€/Ha de pasto arbustivo (PR) e de pasto con arboredo (PA)

  Extensificación de

vacún de leite

Millo ≤ 25% da superficie forraxeira (excluíndo PR e PA)

Pastorear ≥ 50% prados

UGM de animais de vacún de leite de máis de 12 meses ≥ 70% UGM da explotación

170€/Ha (Non PR nin PA)

  Razas autóctonas en perigo de extinción

Bovino (cachena, caldelá, frieiresa, limiá, vianesa); ovella galega, cabra galega, cabalo de pura raza galega, porco celta, galiña de Mos

> 5 UGM (1 vaca = 1 UGM)

0,7 – 2 UGM/Ha (agás porco celta e galiña de Mos)

Participar no programa de mellora xenética da raza

Manter as UGM comprometidas durante 5 anos.

175 €/UGM

A partir do primeiro ano pódense incrementar as UGM comprometidas sempre que o incremento sexa superior a 5 UGM

  Produción integrada

Pataca, horta, vide e kiwi

Aplicar a produción integrada de acordo coa normativa vixente.

Estar inscrito como produtor no correspondente rexistro de produción integrada e cumprir con todas as obrigas que se derivan do mesmo.

Certificar o cumprimento da norma xeral e a específica de cada cultivo a través duna entidade acreditada.

Aplicar os métodos de produción integrada na totalidade da superficie da explotación adicada á mesma orientación produtiva (cultivo e/ou especie)

Dispor, polo menos, de 2 Ha de cultivos suxeitas ós compromisos desta medida.

Manter as parcelas comprometidas durante os anos que dure o compromiso.

Manter un caderno de explotación no que se anotarán todas as operacións e prácticas de cultivo realizadas en cada unha das parcelas

€/Ha:

Hortícolas aire libre: 276

Hortícolas invernadoiro: 530

Pataca: 144

Kiwi: 134

Viñedo para vinificación: 425

Nota: A superficie que ten dereito á axuda é a que está no mesmo concello que a explotación ou en concellos limítrofes.

2015 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos